ފުރުތަމަ ސަފްޙާ 2016 May 28

ފަހުގެ ޚަބަރުތައް

ހދ.ކުޅުދުއްފުށީގައި ބޭސިކް ނެޓްބޯލް ކޯޗިންގ ކޯހެއް ފަށައިފި

ހދ.ކުޅުދުއްފުށީގައި 1 އެޕްރީލް 2016 އިން 10 އެޕްރީލް 2016 އަށް ބޭސިކް ނެޓްބޯލް ކޯޗިންގ ކޯހެއް ފެށިއްޖެއެވެ.

1 މަސް ކުރިން

ގދ.ހޯޑެއްދޫގައި ބޭސިކް ފުޓްބޯލް ކޯޗިންގ ކޯހެއް ފަށައިފި

ގދ.ހޯޑެއްދޫގައި 03 އެޕްރީލް 2016 އިން 16 އެޕްރީލް 2016 އަށް ބޭސިކް ފުޓްބޯލް ކޯޗިންގ ކޯހެއް ފެށިއްޖެއެވެ.

1 މަސް ކުރިން

ގއ.ނިލަންދޫގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ސެޓްފިކެޓް 1އިން ވޮލީބޯލް ކޯޗިންގ ކޯސް ނިމިއްޖެ

ގއ.ނިލަންދޫގައި 03 މާރިޗު 2016 ވަނަ ދުވަހު ފެށުނު ސެޓްފިކެޓް 1އިން ވޮލީބޯލް ކޯޗިންގ ކޯސް 16 މާރިޗު 2016 ވަނަ ދުވަހު ވަނީ ނިންމާލެވިފައެވެ.

1 މަސް ކުރިން

ހދ.ކުޅުދުއްފުށީގައި އެތްލެޓިކްސް ލެވެލް 1 ޓެކްނިކަލް އޮފިޝަލް ކޯހެއް ފަށައިފި

ި 17 މާރިޗު 2016އިން 24 މާރިޗު 2016އަށް އެތްލެޓިކްސް ލެވެލް 1 ޓެކްނިކަލް އޮފިޝަލް ކޯހެއް ފެށިއްޖެއެވެ. މި ކޯހުގައި ޖުމްލަ 35 ބައިވެރިންވަނީ ބައިވެރިވެފައިއެވެ.

1 މަސް ކުރިން

ލ.ގަމުގައި ފިޒިކަލް އެޑިއުކޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި

18 ފެބްރުއަރީ 2016އިން 23 ފެބްރުއަރީ 2016އަށް ލ.ގަމުގައި ފިޒިކަލް އެޑިޔުކޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް އެބަދެއެވެ.

1 މަސް ކުރިން

ލ.ގަމުގައި ސެޓްފިކެޓް 1އިން ވޮލީބޯލް ކޯޗިންގ ކޯހެއް ފަށައިފި

ލ.ގަމުގައި 12 މާރޗް 2016އިން 25 މާރޗް 2016އަށް ސެޓްފިކެޓް 1އިން ވޮލީބޯލް ކޯޗިންގ ކޯހެއް ފެށިއްޖެއެވެ.

1 މަސް ކުރިން

ގއ.ނިލަންދޫގައި ސެޓްފިކެޓް 1އިން ވޮލީބޯލް ކޯޗިންގ ކޯހެއް ފަށައިފި

މި ކޯހުގައި ޖުމްލަ 22 ބައިވެރިންވަނީ ބައިވެރިވެފައިއެވެ. އެއީ 12 ފިރިހެން ބައިވެރިންނާއި 10 އަންހެން ބައިވެރިންނެވެ.

1 މަސް ކުރިން

ސ.އަތޮޅު މަދުރަސާގެ ދަރިވަރުންނަށް ކެރިއާ ޕްލޭނިން ސެޝަންތަކެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

ސ.އަތޮޅު މަދުރަސާގެ ދަރިވަރުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސްގެ ފަރާތުން ކެރިއާ ގައިޑެންސް ސެޝަނެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

1 މަސް ކުރިން

ކިއްސަރު - ޔޫތް ޖޮބް އެކްސްޕޯ 2016 އައްޑޫ ސިޓީގައި ބާއްވަނީ!

"ކިއްސަރު-ޔޫތް ޖޮބް އެކްސްޕޯ 2016" ގެ ނަމުގައި، އައްޑޫ ސިޓީގައި ޖޮބްފެއަރއެއް ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

1 މަސް ކުރިން